Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 7 Червоноградської міської ради Львівської області
Кошторис на 2019 рік

Кошторис на  2019 рік

 
  02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Червоноград Львівська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Червоноградської  міської  ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* Я/с №7 - 0611010 Надання дошкільної освiти (грн.)
Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 3385242,00 587440,00 3972682,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 3385242,00 X 3385242,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 587440,00 587440,00
 -надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 587440,00 587440,00
 (розписати за підгрупами)
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 587100,00 587100,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 340,00 340,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
 (розписати за підгрупами)
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0,00 0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0,00 0,00
- інші надходження, у тому числі: X 0,00 0,00
   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X
   - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 X
   - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100 X 0,00
   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом  боргового зобов'язання) X
   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) X
X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 3385242,00 587440,00 3972682,00
Поточні видатки 2000 3385242,00 587440,00 3972682,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2603000,00 0,00 2603000,00
Оплата праці 2110 2133600,00 0,00 2133600,00
Заробітна плата 2111 2133600,00 0,00 2133600,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 469400,00 0,00 469400,00
Використання товарів і послуг 2200 782242,00 587310,00 1369552,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 10120,00 210,00 10330,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 1460,00 0,00 1460,00
Продукти харчування 2230 334700,00 587100,00 921800,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 26832,00 0,00 26832,00
Видатки на відрядження 2250 2150,00 0,00 2150,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 406100,00 0,00 406100,00
Оплата теплопостачання 2271 281400,00 0,00 281400,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 18900,00 0,00 18900,00
Оплата електроенергії 2273 105800,00 0,00 105800,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 880,00 0,00 880,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 880,00 0,00 880,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 130,00 130,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
 
 
Керівник В.Б.Павлівська
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу М.М.Грушевська
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.**
11.01.2019
(число, місяць, рік)