Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 7 Червоноградської міської ради Львівської області
Кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зм)

                                                                                                                                        за 9 місяців 2019 рік

Установи___________________________________________________________ Відділ освіти Червоної радської міської ради Львівської області

Коди

Територія                                                                                                                   м. Червоноград

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               за ЄДРПОУ       02144482
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  за КОАТУУ       4611800000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   за КОПФГ          420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код га назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_____ 06 Орган з питань освіти і науки,

молоді (відділ освіти Чсрвоноградської міської ради)_____________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Гимчасової
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не
застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна, квартальна, річна

0611010 Надання дошкільної освіти

Я\С № 7

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на
звітний рік

Затверджено
на звітний
період (рік)І

Залишок на початок
звітного року

ГІерера-ховано

залишок

Надійшло коштів
за звітний період
(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець
звітного періоду (року)

усього

у тому
числі на
рахунках
в

установах

банків

усього

у тому числі
перера-ховані з
рахунків в
установах
банків

усього

у тому
числі на
рахунках в
установах
банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

53634,00

43633,00

-

-

-

43631,60

43631,60

-

_

_

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

Оплата праці

2 ПО

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Викорстаннн товарів і послуг

2200

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

-

-

_

.

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

-

.

_

_

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

_

_

_

_

_

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2220

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання і водо відведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

Оплате енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних
(регіонал ьн их) програм

22Н0

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, орган націям)

2610

290

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620''

300

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядом іноземних держ-ав та міжнародним
організаціям

2630 *

310

-

"

-

 

 

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Стипендії

2720 ^

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

53634,00

-

-

-

-

43631,60

43631,60

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

53634,00

-

-

-

-

43631,60

43631,60

-

-

.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

5110

390

10000,00

 

-

-

-

 

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

Капітальний ремонт

З/Зі)

430

43634,00

-

-

-

-

43631,60

43631,60

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

43634.00

-

-

-

-

43631,60

43631,60

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

-

"

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та
міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

41 12

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

41 ІЗ

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200 „

620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

,42Ш

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

•{-ЗООО г\

б-ГОї

.X______

43633.00

X

X

X

X

X

X

X

X

Начальник

Головний бухгалтер

“10 " жовтня 2019 р

 

І. Гомонко

(ініціали і прізвище)

М.М. Грушевська

(ініціали і прізвище)

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами загальнообов'язкового державного

 соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II)

                                                                               Звіт

                                                                    про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

                                                                                                                        за І півріччя 2019 року                                                                                                                                                                                        за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

Коди

02144482

4611800000

420

Установа_________________________________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

Територія__________________________________________________________________________________ м. Червоноград

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування_____________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_____ 06 Орган з питань освіти і

молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)______________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611010 Надання дошкільної освіти (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна, квартальна, річна                                                    ЗДО я\С № 7

Одиниця виміру: грн.коп.___________________________________________________________________________

науки.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Затишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та наданий кредитів - усього

X

010

3534243,00

1933223,00

-

1883190,68

1882561,14

629,54

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

3534243,00

 

-

1883190,68

1882561,14

629,54

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

2638200,00

-

-

1438860,28

1438860,28

-

Оплата праці

2110

040

2163200,00

1181800,00

-

1181774,24

1181774,24

-

Заробітна плат а

2111

050

2163200,00

-

-

1181774,24

1181774,24

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

475000,00

257100,00

-

257086,04

257086,04

-

Викорстання товарів і послуг

2200

080

895793,00

-

-

444330,40

443700,86

629,54

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

10120,00

-

-

2195,00

2195,00

-

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

1460,00

730,00

-

730,00

730,00

-

Продукти харчування

2230

110

452300,00

252000,00

-

252000,00

251433,43

566,57

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

19452,00

-

-

4029,86

4019,40

10,46

Видатки на відрядження

2250

130

1240,00

-

-

800,00

785,55

14,45

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

410350,00

216300,00

-

183942,54

183904,48

38,06

Оплата теплопостачання

2271

160

281250,00

-

-

151475,00

151462,23

12,77

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

18900,00

-

-

11455,57

11455,57

-

Оплата електроенергії

2273

180

105800,00

-

-

20071,88

20046,59

25,29

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

4400,00

-

-

940,09

940,09

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

871,00

-

-

633,00

633,00

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не ' віднесені до заходів розвитку

2282

240

871,00

871,00

-

633,00

633,00

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

2610

290

-

 

 

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

 

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

"

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

250,00

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

 

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

1

-

-

-

-

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферні

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям

3230

550

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

24422,00

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

9000

650

---------- —-

-

-

-

-

-

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Начальник                                                                                                                                                                                                                                     І.Гомонко

                                                                                                                                                                                                                                       (ініціали і прізвище)

 

Головний бухгалтер

10 "липня 2019 року

                                                                                                                                                                                                          М.М. Грушевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного

 

страхування (пункт І розділу II)

 

 

 

Звіт

 

 

 

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зм)

за і півріччя 2019 рік „

 

Коди

 

 

за ЄДРПОУ

02144482

Установа

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

за КОАТУУ

4611800000

Територія

м. Червоноград

за КОПФГ

420

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету______________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та креди тування місцевих бюджетів______________ 06 Орган з питані, освіти і науки.

молоді (відділ освіти Червової папської міської ради)_______________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва 0611010 Надання дошкільної освіти Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджстів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не

застосовують програмно-цільового методу)*                                                                                  ЗДО я/с №7

Періодичність:місячна, квартальна, річна

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в

установах

банків

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

43634,00

15317,00

-

-

-

.

-

-

-

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

.

_

.

-

-

-

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

.

_

.

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Викорсташія товарів і послуг

2200

080

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

 

_

-

-

-

Продукти харчування

2230

ПО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Одиниця виміру; грн.коп.                                                                                                                                    

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

_

.

_

_

_

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

- •

-

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Оплате енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

*

-

-

V*

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

 

-

-

 

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

43634,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

43634,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

43634,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

43634,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

.

-

-

_

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

_ V

-

-

-

-

.

Внутрішні кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630^

 

____

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

іЛ'*

\ и _с

О

О

£

X

X

X

X

X

X

X

X

Начальник

Головний бухгалтер

“ 10 ” липня 2019р.

До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів про^

 

1.1. Гомонко

(ініціали і прізвище)

М.М. Грушевська

(ініціали і прізвище)

Тимчасової класифікації вилатківта кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

Звіт

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державною соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м) за і півріччя 2019 року

Коди

Установа_________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області________________

Територія____________ м.Червоноград

Організаційно - правова форма господарювання______________________ 420 Орган місцевого самоврядування________________

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатив та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих Об Орган з питань освіти і науки, молоді (Відділ

бюджетів______________________________ освіти Червоноградської міської ради)

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не

застосовують програмно-цільового методу)*________

Періодичність: місячна, квартальна, річна.                                 Я\С № 7

Одиниця виміру: грн.коп.

 

Показники

КР.КП

Код

рядка

Затверджен о на звітний рік

Залишок на початок звітного року

П ерера- ховано зали-

Отримано

задишок

Надійшло коштів за звітний

 

Касові за звітний період (рік)

 

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

шок

 

період (рік)

усього

 

у тому ЧИСЛІ

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

у тому ЧИСЛІ

перераховані з рахунків в установах банків

 

 

1

2

3

4

5

й

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів- усього

X

(ПО

590847,08

3333,58

-

-

-

253066,46

X

X

X

X

1358,68

-

За послуги, що надаються бюджетними установами ЗГІДНО 3 їх ОСНОВНОЮ діяльністю

X

020

587100,00

X

X

X

X

252667,70

X

X

X

X

X

X

Від додаткової (господарської) діяльності

X

030

-

X

X

X

X

_

X

X

X

X

X

X

Від оренди майна бюджетних установ

X

040

326,00

X

X

X

X

ЗІ 1,26 V/

X

X

X

X

X

X

Від реалізації в установленому порядку майна ( крім нерухомого майна)

X

050

87,50^/

X

X

X

X

87,50 і.

X

X

X

X

X

X

 

Фінансування

X

060

3333,58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки - усього

X

070

590847,08

X

X

X

X

X

25504136

-

-

-

X

X

у тому числі: Поточні видатки

2000

080

590847,08

X

X

X

X

X

255041,36

-

-

-

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

X

.

-

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

X

X

X

X

X

-

-

•ця

-

X

X

Викорстання товарів і послуг

2200

140

590731.08

X

X

X

X

X

254926.24

-

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

974,02 у

X

X

X

X

X

522,50 і/

-

-

-

X

X

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

589757,06 с

X

X

X

X

X

254403,74^

/

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

 

X

X

X

X

X

 

 

-

-

X

X

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

230

 

X

X

X

X

X

 

 

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

 

X

X

X

X

X

 

-

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

X

-

-

 

-

X

X

Дослідженні/ і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвш ку по реалізації державних (репопалі.мих) проірдм

2281

290

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Окремі заходи ію реалізації державних (регіональних) нроірам, не віднесені до заходів розвитку

2282

300

-

X

X

X

X

X

"

"

-

X

X

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

320

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам .організаціям)

2620

350

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

_

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

х

X

X

-

-

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

116,00 \/

X

X

X

X

X

115,12 1/

-

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

X

 

-

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3220

450

-

X

X

X

X

X

 

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3220

460

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівницт во (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

Кішіташліе будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

480

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

_

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний рсмон г житлової о фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний рсмон т інших об’єктів

3132

510

_

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

_

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція житловою фонду (приміщень)

3141

530

_

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та рес таврація інших об'єк тів

3142

540

_

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реставрація пам’яток кульїури. історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

X

-

-

 

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

X

-

-

 

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

_

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям і

3210

590

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

X

-

-

-

 

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

 

X

„ X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Головний бухгалтер

‘40 ” липня 2019 р.

 

М.М. Грушевеька

і цргівише)

 

Територія

 

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 1 півріччя 2019р.

Додаток З

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних кошті в, звітності фондами загальнообов"язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Коди

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

м. Червоноград

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

02144482

4611800000

420

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування__________________

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюдже 06 Орган з питань освіти і науки, молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової                  ЗДО №7

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру фН-КОП.                                            

Показники

КЕКВ

та/або

ккк

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

утому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

010

24657,93

9087,98

-

-

16502,24

X

X

21401,98

-

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

X

020

15569,95

X

X

X

16502,24

X

X

X

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або

X

030

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними зпдно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

X

040

 

X

X

X

V

X

X

X

X

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні

матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підіримки

X

050

 

X

X

 

 

X

X

X

X

Фінансування

X

060

9087,98

X

\

X

 

X

X

X

\

Видатки та надання кредитів - усього

X

070

24657,93

X

X

X

X

4188,24

 

X

X

у тому числі: Поточні видатки

2000

080

11571,95

X

X

X

X

4188,24

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

 

X

X

X

X

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Нарахування на оплату ппраці

2120

130 .

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Викорстання товарів і послуг

2200

140

11571,95

X

X

X

X

4188,24

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

1 1050,95

X

X

X

X

3669,24

-

X

X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

521,00

X

X

X

X

519,00

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи но реалізації державних фегіональних) програм

2280

280

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

X

X

X

X

X

X

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вщнесені до заходів

2282

300

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

320

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

330

-

X

X

X

X

-

-

X

X

11 огоч н і гра 11 оферти

2600

340

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та між народним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X V

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

13085,98

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

13085,98

X

X

X

\

-

-

\

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

X

X

X

X

-

 

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

13085,98

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

13085,98

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Створення державша запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внутрішнє кредитування

4100

630

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання внутрішніх кредитів

41 10

640

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

650

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

660

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання інших внутрішніх кредитів

41 13

670

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Зовнішнє кредитування

420(1

680

 

X X

X

X

X

-

-

X

X

Надання зовнішніх кредитів

4210

690

 

У х

X

X

X

-

-

X

X

 

Начальник

/Р ^

 

І.І.Гомонко

 

Аі'ятс> “

 

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

 

 

М.М.Г рушевська

 

(підпис) //

 

(ініціали і прізвище)

“ 10 ” липня 2019 р.

До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10" жовтня 2018 року