Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 7 Червоноградської міської ради Львівської області
Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт

директора дошкільного навчального закладу № 7
за 2018-2019 н.р.

 

Забезпечення збереження та розвитку мережі груп і

формування дитячого контингенту

 

Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти № 7 здійснюється згідно з Конституцією України, основними положеннями Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», відповідно вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, регіональної програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

Заклад дошкільної освіти  № 7 побудовано за типовим проектом у 1962 році, працює за 10,5 годинним режимом 5 днів на тиждень. Проектна потужність - 6 груп (115 дітей).

Фактичний склад за списком - 151 дитина. Комплектування дошкільного навчального закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

1 група раннього віку (3-й рік житія) - 24 дитини;

1 молодшого віку (4-й рік життя) - 31 дитина;

2 середнього віку (5-й рік життя) - 50 дітей;

2 старшого віку (6-й рік життя) - 46 дітей

Завдання МОН України досягти оптимальної наповнюваності груп: на 100 місць - 100 дітей. У нашому ДНЗ на 100 місць - 145 дітей (+ 64%).

 

Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

Заклад дошкільної освіти № 7 укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на %. Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 16 педагогів та з них 9 (56%) - мають вищу освіту, 7

(44%) - базову освіту.

Аналіз складу педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями наступний: «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог (6%); «спеціаліст І категорії» - 6 педагогів (38%); «спеціаліст II категорії» - 1 педагогі (6%); «спеціаліст» - 8 педагогів (50%); 1 педагогу присвоєно педагогічне звання «старший вчитель».

  За критерієм педагогічний стаж: до 5 років – 2 педагога (10%); від 5 до 10 років - 5 педагогів (26%); від 10 до 15 років - 2 педагога (11%); від 15 до 20 років - 4 педагоги (21%); від 20 років і більше - 4 педагога (21%).

ЗДО не повністю забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

В  закладі освіти постійно проводиться підвищення кваліфікаційного рівня педагогів. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років відповідно до «Типового положення про атестацію».

Протягом поточного року в закладі освіти проводились відкриті заходи для педагогів міста з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи педагогічних працівників. Ці заходи отримали схвальну оцінку з боку відділу освіти, ІМЦО та колег інших закладів.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та інших нормативно-правових документів педагогічний колектив закладу освіти протягом року забезпечував формування життєвої компетенції дитини, фізичного, психологічного та морального здоров’я дитини. 

 

        Упродовж 2018-2019н.р. освітню діяльність спрямовував на вирішення науково – методичної проблеми закладу: «Створення інноваційного простору для забезпечення інтелектуального та творчого розвитку дошкільників» та завдань щодо підвищення ефективності освітньо-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій, економічне виховання дітей старшого дошкільного віку, здоров’язберігаючі технології у системі роботи закладу дошкільної освіти, формування мовленнєвої компетенції у дітей з вадами мовлення.

       З метою реалізації  проблеми закладу, було створено систему роботи з впровадження інноваційних технологій, які ефективно впливали на різнобічний розвиток особистості дитини, збереження фізичного та психофізичного здоров’я, духовний потенціал та національну свідомість дошкільників. З цією метою налагоджено тісну співпрацю з батьками вихованців, Червоноградською загальноосвітньою школою № 1, церквою Пресвятої Богородиці Владичеці України. Провідним засобом реалізації завдань для колективу стало створення в закладі повноцінного розвивального предметно-ігрового середовища, яке стало джерелом збагачення та організації педагогами дитячої діяльності. 

Одним з напрямів інноваційної діяльності  є впровадження медіа-технологій в освітній процес. Застосування ІКТ адміністрацією закладу дозволило на порядок підняти швидкість прийняття рішень, якість і культуру управлінської діяльності, створити резерви для удосконалення роботи адміністрації ЗДО. Видано наказ «Про впровадження інноваційних освітніх технологій в освітній процес ЗДО у 2018-2019 н.р.», дане питання слухалось на виробничій нараді та нараді при директору. Проводиться відповідна методична робота шляхом проведення педагогічних нарад, засідань творчої групи, консультацій, тренінгів, майстер-класів та інших інтерактивних форм.

Вихователем-методистом Михалюк Г.Б. запроваджено систему індивідуального супроводу педагогів щодо процесу впровадження інновацій з зазначенням завдань та найбільш ефективних методів. Планування роботи з інноваційної діяльності носить поетапний характер згідно алгоритму інноваційної діяльності. Педагоги підвищують свої знання з інноваційних методик шляхом самоосвіти, вивчаючи методичні посібники, публікації в періодичній пресі, одержуючи інформацію через мережу Інтернет.

         Для створення сучасного інноваційного простору педагогічний колектив втілює в практичну діяльність інноваційні технології спрямовані на повноцінний розвиток загальнолюдських здібностей – комунікативних, інтелектуальних, художніх. Після повторного визначення готовності педагогів до впровадження інноваційних технологій, виявлено:

«А»- 22%  педагогів - висока схильність до інноваційної діяльності;

«Б» -58% - хочуть знати  свої особистісні  риси  та готові до інновацій

« Г» - 15% - хочуть, але , не впевнені в собі та своїх можливостях.

        Провідним засобом реалізації завдань для колективу стало створення в закладі повноцінного розвивального предметно-ігрового середовища, яке стало джерелом збагачення та організації вихователем дитячої діяльності.

        Керуючись у своїй роботі принципом особистісно-орієнтованого підходу до виховання дітей, педагоги впроваджували в освітній процес інноваційні технології:

ТРВЗ (за Г. Альтшуллером) вихователь Стець Т.Я.,  логічні блоки Джоната Дєнеша, палики Кюізенера, пенал з елементами для конструювання за технологією «Логіки світу» - вихователь Василенко О.П., застосування масажера Су-джок в логопедичній корекції з дошкільниками, що мають мовні порушення – вчитель-логопед Ситник Н.Ю., використання мнемо таблиць та мнемокарт для розвитку пам’яті та мислення – вихователь Малицька О.М.   

         Вирішенню завдань щодо економічного виховання дітей старшого дошкільного віку, сприяв організований вихователем-методистом семінар-практикум «Використання інтегрованого підходу до організації освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку».  В ході роботи семінару-практикуму розглянуто психологічні особливості розвитку дитини старшого дошкільного віку (практичний психолог Кобзар Ж.Л.), переглянуто презентацію  осередків розвивального навчання, обговорено та практично продемонстровано методи наочного моделювання, як запоруку економічного розвитку дітей. Консультацію «Економічне виховання дітей старшого дошкільного віку» надала вихователь Стець Т.Я. Проведений моніторинг рівня знань дітей з даного розділу відповідно до вимог програми “Українське дошкілля”, спостереження за дітьми на заняттях та повсякденному житті  свідчить, що у дітей достатньо сформований рівень знань з економічного виховання. У процесі вивчення проаналізовано систему роботи з батьками вихованців з даного розділу. Слід зазначити, що дане питання розглядалось на групових батьківських зборах, проводились індивідуальні бесіди щодо економічного виховання  дітей.  Батьки були активними учасниками практичних занять з дітьми, залучені до виготовлення роздаткового та демонстраційного матеріалів. Така робота  сприяла створенню сприятливого предметно-ігрового середовища у групі, пошуку активних форм активізації пізнавальної активності дітей.

Ефективною була робота щодо застосування здоров’язберігаючих технологіі у системі роботи закладу. Дана робота була побудована так, щоб збуджувати у дітях потребу у більш активній руховій діяльності. Розуміючи, що проблема формування, збереження, зміцнення і відновлення здоров’я дітей була є і завжди  буде стрижневою та актуальною, педагоги закладу планують відповідно режиму різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи: заняття з фізкультури,  ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, загартувальні процедури, гімнастику пробудження, вправи на розвиток дрібної моторики, точковий масаж, пішохідні переходи, ігри-естафети, рухливі та народні ігри.

      Педагоги добре володіють методикою проведення занять з фізкультури, використовують різні способи організації дітей під час основних рухів: фронтальний, груповий, поточний, змінний, що сприяє досягненню загальної та моторної щільності на заняттях (загальна щільність-85-90%, моторна-80-85%). Вихователі практикують різні види занять – сюжетні, заняття-змагання, інтегровані, заняття-заліки. В основній частині надають перевагу поточному способу,  що сприяє комплексному розвитку фізичних якостей у дітей. Проводять фізкультурно-оздоровчу роботу із врахуванням інноваційних, альтернативних технологій. Використовує в роботі авторську програму М.Єфименка «Театр фізичного виховання», що забезпечує емоційне благополуччя, розвиває фантазію, дозволяє імпровізувати, творити власні рухи, впроваджують елементи дихальної гімнастики К.Бутейка.

      Достатній проміжок часу в режимі дня відводиться рухливим іграм, іграм-вправам, що сприяє забезпеченню потреб організму дитини в русі, збагаченню ігрового досвіду, вдосконаленню вмінь і навичок. Однак, педагоги недостатньо використовують атрибути до них, що негативно позначається на зацікавленості вихованців до занять.

        Належне місце в режимі дня відводиться спортивним іграм та вправам, планують використання елементів цих ігор на прогулянках, в повсякденному житті.

        Чільне місце у забезпеченні рухової активності дітей відводиться організації  фізкультури на свіжому повітрі. З цією метою педагоги продумують план роботи, підбирають відповідний інвентар, дотримуючись принципів послідовності та систематичності.

       Ефективній реалізації завдань фізичного виховання сприяє організація Днів здоров’я. Слід відзначити широке використання педагогами старших груп під час проведення режимних моментів зразків усної народної творчості, віршів, жартів, що сприяє активізації позитивних емоцій у дітей: радості, захоплення, цікавості, підвищенню працездатності.

      Сестрою медичною старшою  ведуться «Листки здоров’я» , де відображено фізичний розвиток дітей, зазначено групу здоров’я та групу по фізкультурі.

 

   Формування мовленнєвої компетенції у дітей з вадами мовлення – одне з пріоритетних завдань закладу. Підвищенню фахового рівня педагогів з даного питання сприяла робота методичного об’єднання вихователів старших груп та вчителів-логопедів дошкільного закладу (керівник Ситник Н.Ю.). Протягом року членами методичного об’єднання розглянуто ряд питань з подолання мовленнєвих порушень у дітей, проведено активні форми роботи з батьками вихованців,  обстежено дітей усіх вікових груп, розроблено рекомендації для вихователів та батьків з питань мовленнєвої та інтелектуальної компетенції  дошкільників. Питання «Спільна робота вихователів та сім’ї у формуванні  мовленнєвої компетенції дошкільників» було розглянуто на педагогічній раді закладу. 

У своїй роботі вихователі закладу широко використовують сучасні інноваційні технології з формування мовленнєвої компетенції: коректурні таблиці, моделі, схеми-моделі К. Крутій, піл час роботи з казкою методику Л.Б.Фесюкової, пальчиковий ігротренінг. Для подолання вад мовлення та розвитку фонематичного слуху вчителі-логопеди Кормуш Л.І. та Ситник Н.Ю. використовують метод ейдетики І. Матюгіна - задіяння всіх аналізаторів для активізації образного мислення та розвитку зв’язного мовлення.

Слід зазначити, що крім мовленнєвих порушень вчителі-логопеди враховують і  особливості психічної діяльності дітей. Навчання органічно поєднують  з розвитком уваги, сприймання, пам’яті, мислення.  Види занять та їх кількість встановлюють,  враховуючи індивідуальні особливості дітей. Тісною є співпраця вчителів-логопедів з вихователями груп та музичним керівником. Ведеться зошит взаємозв’язку між педагогами. Мовний матеріал вчителі-логопеди підбирають відповідно до теми, який вивчалася на інших заняттях (розвиток мовлення, ознайомлення з навколишнім, формування елементарних  математичних уявлень тощо), та відповідно до потреб додаткового відпрацювання. Спільна робота педагогів допомогла зорієнтувати батьків на особливості індивідуальність мовленнєвих порушень їхніх дітей, та шляхи їх подолання.  Завдяки системній та послідовній роботі вчителів-логопедів, практичного психолога, батьків  та вихователів груп у 2018 році діти йдуть  в школу з  виправленою мовою.

 

Таблиця результативності корекційно-відновлювальної роботи з дітьми

 

Група

Кількість дітей

Вчитель логопед

Результативність

1 спеціальна

2 спеціальна

10 дітей

14 дітей

Ситник Н.Ю.

Кормуш Л.І.

90 %

92%

 

Протягом 2018-2019 н.р. активною була робота з батьками вихованців.

    Співпрацюючи з батьками, педагогами проведено  загальні та групові збори, ряд  бесід, Днів відкритих дверей, круглі столи,  свята та  розваги.  Особливу увагу приділяли індивідуальним формам роботи з батьками. Результатом такої діяльності стало зростання авторитету педагогів серед батьків, встановлення міцних, емоційно-позитивних, доброзичливих стосунків з родинами. Разом з тим, родини поділилися сімейним досвідом виховання, матеріали якого узагальнені і знаходяться у методичному кабінеті. Вивчення відповідної документації,  бесіди з батьками, свідчать про те, що робота з батьками   ведеться систематично, існує зв’язок і співробітництво між сім’єю і  на основі взаємної допомоги, довір’я та поваги. В  роздягальнях оформлено батьківські куточки, де містяться матеріали з виховання дітей, розклад занять, режим дня, поради та рекомендації батькам.

 

Методична робота з педагогічними працівниками

        Методична робота з педагогічними кадрами протягом 2018-2019 н.р.  була спрямована на систематичне вдосконалення змісту і методів освіти дошкільників; підвищення кваліфікації працівників, організацію психолого-педагогічної освіти батьків.  Керуючись у своїй роботі принципом особистісно-орієнтованого підходу до виховання дітей, педагоги систематично підвищував свою педагогічну майстерність через інтернет ресурси: вебінари, майстер-класи, творчі майстерні.

        Методична робота була спрямована на навчання педагогів сучасним прийомам роботи з дітьми, впровадженню передового педагогічного досвіду, підвищення якості роботи з сім’ями вихованців, поповненню педагогічного процесу. Слід зазначити, що пошук організації навчання вихователів мав вигляд інтегрованого процесу під час якого відбувалося не тільки накопичення знань, але й формувався механізм самореалізації кожного вихователя, що в свою чергу, вплинуло якість безпосередньої роботи з дітьми.

Під час організації роботи з педпрацівниками використовувалися різні форми роботи: семінари, тренінги, відкриті перегляди, майстер-класи, які побудовані на інтерактивних формах навчання і сприяли розвитку творчого потенціалу педагогів.

            На високому методичному рівні проведено міський семінар-практикум  вчителів-логопедів «Використання  інноваційних технологій у корекційній роботі з дітьми».  В ході семінару досвітом роботи з використання сучасних інноваційних технологій    у корекційній роботі з дітьми ділились педагоги закладу Кормуш Л.І., Ситник Н.Ю.

            На курсах підвищення кваліфікації за кредитно–модульною системою навчались 2 педагога (2015р.а) та на двотижневих курсах 1 педагог (2015р.а). Атестації педагогічних працівників сприяла підвищення рівня кваліфікації спеціалістів, показала тенденцію до їх професійного зростання.

            У 2019 році  проатестовано 1 педагога на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст  першої категорії»

За рівнем кваліфікаційного рівня у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

 

Всього 15 педагогів

 

2 педагога (13% ) - педагогічне звання

 

 

 

 

 

1 педагог (7%) – спеціаліст вищої категорії

6 педагогів (40%)- спеціаліст першої категорії

1 педагог (7%)- спеціаліст другої категорії

7 педагогів (46%) - спеціаліст

 

 

 

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

            Методами вивчення стану освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі стали безпосереднє спостереження за діяльністю дітей та вихователя в кожній віковій групі; педагогічна діагностика, бесіди з дітьми, тестування старших дошкільнят, визначення рівня засвоєння програмових знань; аналіз продуктів дитячої творчості; анкетування  педагогів та батьків; вивчення документації; аналіз дидактичного обладнання, предметно – ігрового розвивального середовища.

Відповідно до річного плану роботи було проведено комплексне вивчення роботи з дітьми старшого дошкільного віку. В  ході перевірки  встановлено, що в  групах для дітей віку  створено  належні   умови для організації освітньої роботи з  дітьми:  оформлення та обладнання групи відповідає віку дітей і методичним вимогам;  роздатковий та демонстраційний матеріал наявний  не в повному обсязі; проводиться планомірна робота із вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми, оформлені згідно вимог базової програми ігрові та навчальні зони, куток чергування, обладнано ігровий майданчик.  Здійснюється підвищення фахової компетентності педагогів з допомогою методичних заходів та самоосвіти.

           

 

У 2018-2019 н.р. особлива увага приділялась вивченню організації освітнього процесу відповідно до освітньої лінії «Мовлення дитини». В ході перевірки виявлено,  що в групах молодшого дошкільного віку  зібраний та оформлений дидактичний матеріал з даного розділу, наявні куточки книги, театралізованої діяльності,  пропедевтики  руки дитини до письма. Демонстраційний та роздавальний  матеріал систематизовано за розділами: зв’язне мовлення, звукова культура, словникова робота, граматична правильність мовлення, грамота,  відповідає методичним вимогам, естетично оформлений. У кутку книги  вся література носить пізнавальний характер, проте не вся відповідає віку дітей.

Планування роботи ведеться згідно вимог  програми “Українське дошкілля”, методичних рекомендацій ЛІІППО, ІМЦО. Добір мовленнєвих занять на тиждень відповідає методичним вимогам, теми занять підібрано відповідно до теми дня.

Позитивним є те, що вихователі групи  використовують такі методи та прийоми на занятті, які розвивають у дітей інтерес, емоційну чутливість до змісту роботи, спонукають дітей до мовленнєвої активності. Організовують при цьому групові, індивідуальні та колективні форми роботи, враховують рівень мовного розвитку, індивідуальні особливості кожної дитини.

На достатньому методичному рівні проводяться  заняття з розвитку мовлення.   Використані  мовленнєві завдання показали, що у діти вміють граматично правильно будувати речення, підбирають слова ознаки та класифікують за ознаками,  у них сформовані відповідні тактильні відчуття, проте не всі діти правильно ставлять наголос у словах та реченнях.

Вихователь Тимощук Г.І. вдало добирає практичний матеріал до занять, збагачуючи  тим самим уявлення дітей про навколишній світ. Відповідно до методики застосовує  продуктивні методи та прийоми навчання: бесіди, пальчикову гімнастику, дидактичні ігри та вправи, вправи на розвиток тактильних відчуттів, ілюстрації. Кожен з прийомів має свою педагогічну доцільність, доповнює оди одного, використовується у взаємозв’язку.

Під час організації роботи з розвитку мовлення  вихователі організовують групові, індивідуальні та колективні форми роботи. В ході занять звертається увага на рівень мовного розвитку, індивідуальні особливості та навички кожної дитини. Використання демонстраційного та роздавального матеріалів, ігрових прийомів та диференційованого підходу в ході занять сприяє активізації мислення та мовлення у дітей.

Організація роботи з дітьми відповідно до освітньої лінії «Особистість дитини». Аналіз документації педагогів показав, що у перспективних та календарних планах роботи вихователів  передбачено різні форми роботи з соціально-морального виховання (бесіди, читання  та обговорення літературних творів, хвилинки ввічливості, ігри, вікторини, етичні бесіди, вирішення  ситуацій морального змісту, розгляд сюжетних картин). Під час організації виховної роботи з дітьми вихователі інтегрують моральний, духовний та соціальний компоненти. За цих умов процес виховання реалізовується в гармонії із навколишнім світом та світом дитини. При цьому застосовують широкий аспект методів та прийомів роботи: наочні, практичні, словесні.

            Важливим аспектом морального виховання у старшій групі є організація індивідуального та диференційованого підходу до дитячої особистості, про що свідчать записи індивідуальної роботи з дітьми у щоденних календарних планах.

            Проведений моніторинг рівня  соціально-морального розвитку дітей  свідчить, що 80% дітей морально виправдано взаємодіють з однолітками, правильно поводяться в товаристві, співпереживають рідним та дорослим, мають сформовані комунікативні вміння. У цих дітей високо розвинуті моральні якості: працелюбність, людяність, справедливість, відповідальність. Діти передбачають наслідки своїх негативних дій, розуміють причини виникнення непорозумінь, визнають свою провину, поступаються власними інтересами, розуміють, що дружба – це прояв взаємної довіри, відданості, поваги між людьми. Орієнтуються в тому, що кожна країна має свою територію, на якій проживають люди з різним кольором шкіри, волосся, розрізом очей, вони мають свою культуру, звичаї, мову. Розуміють, що всі народи світу прагнуть миру та щасливого життя. У 20% дітей ці поняття сформовані недостатньо. Особливу увагу слід приділити удосконаленню добрих почуттів з допомогою пошукових запитань. Етюдів, ігор, творчих завдань.

            Позитивним є те, що  важливим елементом виховання соціально виправданої поведінки є організація цільових прогулянок та екскурсій в громадські місця:  в відділення ощадбанку, на пошту, в продуктовий магазин, палац культури. Вихователями групи систематично організовується дитячий туризм вулицями міста, що сприяє вихованню культури поведінки  пішоходів.

            Вихователі  надають консультативну допомогу батькам групи з морального виховання, залучають батьків до участі в житті групи. Практикується проведення відкритих тематичних днів : “Я і моя сім’я” , “Моя поведінка”. Батьки є активними учасниками святкових ранків, розваг. Такі спільні заходи сприяють позитивному  вихованню дошкільників.

Вивчення стану корекційної роботи з дітьми дає можливість зробити висновок, що вся робота педагогічних працівників спрямована на організацію корекційної роботи з дітьми з виправлення вад мовлення та носить системний та послідовний характер. Аналіз документації показав, що вчителі-логопеди планують свою роботу відповідно до мовних карток кожної дитини,  враховують діагнози дітей при  складанні перспективного  плану на навчальний рік, місяць  та щоденне планування.  В перспективних планах роботи передбачено обстеження мови дітей старшої   групи, заплановані консультації для вихователів, батьків.  Здійснюється  диференційований  підхід до подолання різних мовних вад, складені відповідні  тематичні плани.

            Слід відзначити, що педагоги вдаються до подолання різних мовних вад через різноманітні  форми організації корекційної роботи  відповідно до рівня розвитку дитини, мети, завдань.  З кожною дитиною  проводять 3-4 підгрупові заняття на тиждень та 2-3 індивідуальні заняття за графіком, відповідно до індивідуальних програм розвитку та корекції мовлення дитини. При складанні індивідуальних програм враховано рівень актуальних знань, зону найближчого розвитку, індивідуальні особливості розвитку та складність структури  дефекту  кожної дитини.

            Корекційно-відновлювальна робота з дітьми у логопункті ведеться в різних напрямках. Мовний матеріал для проведення корекційних занять відбирається логопедами за наступними критеріями:

  • відповідно до матеріалу, який вивчався на інших заняттях;
  • відповідно до завдань корекції мовлення згідно із програмними вимогами та

тематичним плануванням;

  • відповідно до потреб додаткового відпрацювання, закріплення матеріалу з

кожною дитиною на індивідуальних заняттях.

            Для корекції дрібної моторики пальців проводять різні вправи з пальцями в ігровій формі  з мовним супроводом, широко використовуються наочно-демонстраційний матеріал.   Для корекції мовного дихання підбирають різні дихальні вправи: “Веселі кульки”, “Кольорове пір’ячко”, “Вітрячки”. При корекції звуковимови та складової структури слів належну увагу вчителі-логопеди приділяють артикуляційним іграм та вправам.  Роботу над розвитком фонематичного сприймання починають з ігор на розрізнення немовних звуків. Щоб збагатити словниковий запас у дітей, використовують сюжетні та предметні картинки, іграшки, акцентуючи увагу дітей на кольори, форму, якість предметів та діях з ними. При формуванні граматично - правильної мови звертають увагу дітей на побудову речень, на правильні відмінкові закінчення, використовуючи словесні вправи та дидактичні ігри, вірші, інсценівки, перекази, розповіді за картинками та ілюстраціями художніх творів.

            Вчитель-логопед  Ситник Н.Ю. підбирає ігри та вправи, які спонукають дітей до активного мислення. Для корекції мовленнєвих вад широко застосовує казко терапію, елементи психогімнастики, мімічні вправи,елементи су-джоку. Активно використовує мнемо доріжки та мнемо таблиці.  Для узгодження мовних і рухових центрів дитини проводить логоритміку.

            Вчитель-логопед  Кормуш Л.І. поглиблено працює над ейдетичними прийомами корекційної роботи. Для розвитку мислення, пам’яті,  дрібної моторики пальців рук широко застосовує ігри з кольоровими м’ячиками та помпонами, ігри на тактильні відчуття, виготовила бізіборд.

      Спостереження під час занять та спілкування з дітьми показало,  що у них                   значно покращилась звуковимова. Ізольовано поставлені звуки у всіх дітей старшої   підгрупи, проте в спілкуванні ще потребують корекції. З двадцяти п’яти  дітей, які ідуть у школу в двадцять трьох виправлено мовлення, у двох – значне покращення.

            Узгодженню в роботі сприяє співпраця  вихователів з  вчителем - логопедом, які підгрупами та індивідуально закріплюють поданий матеріал, забезпечуючи систематичний, послідовний підхід до організації корекційної роботи з дітьми. Ведуться зошити взаємозв’язку вчителів-логопедів та вихователів. Заслуговує на увагу те, що вчителі - логопеди разом з вихователями групи використовують досвід роботи вчителів-логопедів та вихователів з інших регіонів України, які друкуються в періодичних виданнях

            В логопунктах створені всі умови для виправлення вад мовлення у дітей, є достатня кількість наочного та демонстраційного матеріалу для роботи з дітьми. Оформлено куточки емоційного розвантаження. Обладнано кабінети дзеркалами.

            Велика увага вчителями-логопедами, вихователями груп та практичним психологом приділяється роботі з батьками. Надано ряд консультацій, проводяться індивідуальні бесіди. Постійно працює прес-центр для батьків.

            Доцільно провести опитування батьків для визначення тематики виступів на батьківських зборах, впровадити показ прийомів корекційної роботи з дітьми для виправлення мовлення. Ввести в практику роботи зустрічі з батьками та дітьми з показом індивідуальних занять з їх дитиною.

Відповідно до плану роботи проведено з дітьми старшого дошкільного віку проведено вивчення рівня знань за допомогою  кваліметричної моделі. Виявлено, що у дітей старшої групи на високому рівні сформований фізичний,  соціально-моральний, художньо-естетичний розвиток, на достатньому – емоційно-ціннісний, мовленнєвий та креативний розвиток. Проте окремі діти потребують індивідуального підходу, заохочення.

За  результатами кваліметрії  визначено сумарний кінцевий по­казник рівня розвитку та вихованості дитини старшого дошкільно­го віку. При цьому Діаграма дала змогу з’ясувати невикористані резерви розвитку дитини. Ці  матеріали моніторингу  будуть використані для забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

Таблиця результативності кваліметричного дослідження:

Група

Кількість дітей

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Мінімаль-

ний рівень

Старша

№ 2

31

11

(35%)

24

(77%)

14

(45%)

6

(20%)

5

(16%)

1

(3%)

1

(3%)

-

(0%)

Старша

 № 5

16

6

(37%)

11

(68%)

6

(37%)

4

(25 %)

4

(25%)

1 (7%)

-

(0%)

-

(0 %)

Всього

47

17

(36%)

35

(74%)

20

(42%)

10

 (21%)

9

(19%)

2

(5%)

1

(3%)

-

(0%)

                     

 

 

 

Організаційно-педагогічна робота

Велика увага в роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищенню фахового рівня педагогів та психолого-педагогічній підготовці дітей до навчання у школі сприяли спільно проведені з вчителями семінари, бесіди, дискусії, участь у батьківських зборах. Вихователями старших груп тимощук Г.І., Заліванською М.І.  проведено відкриті   заняття   для вчителів ЧЗШ №1. Вихователі закладу протягом року мали можливість прослідкувати рівень шкільного навчання у своїх випускників.

Робота практичного психолога Кобзар Ж.Л. була спрямована на забезпечення психологічного супроводу розвитку дошкільників, впровадження педагогічних інновацій. Практичним психологом проводилась психодіагностика, консультаційна, корекційно-відновлювальна, організаційно-методична робота. За допомогою діагностичних досліджень протягом квітня-травня визначено рівень готовності дітей до навчання у школі.

Всього дітей

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

 

47

30 дітей

64 %

10 дітей

21%

6 дітей

13 %

1 дитина

2%

            На основі досліджень можна зробити висновок, що рівень шкільної зрілості переважно відповідає нормі і оцінюється як достатній. Отже проведена робота педагогів з формування шкільної зрілості дітей є успішною.  

            У дошкільному навчальному закладі створено належні  умови для музичного виховання та розвитку дошкільників. Музичний керівник  Голян Х.Ю. велику увагу приділяє  розвитку музичного слуху, музично-ритмічних рухів,  виразності співу дошкільників. Одночасно із загальними музичними завданнями реалізовує корекційно-розвивальні завдання на розвиток звукової культури та подолання мовних вад. Відповідно до вимог часу та програми проводено свята та розваги. Належна увага приділяється розвитку дитячої артистичності через організацію  театралізованих дійств.

          З метою розвитку ранньої обдарованості, у ЗДО протягом року працювало  ряд гуртків: “Школа шляхетності”, керівник  - Стець Т.Я., , “Веселі черевички” – Голян Х.Ю.,» Англійськка мова» - Тимощук Г.І.                             

         Протягом літнього оздоровчого періоду педагогічний колектив дошкільного закладу ефективно вирішував завдання щодо оздоровлення та фізичного розвитку дітей, формування культурно-гігієнічних та трудових навичок; розвиток творчих здібностей дошкільників з допомогою нетрадиційних методів зображувальної діяльності проведено ряд заходів, які сприяли забезпеченню руховою активності дітей на свіжому повітрі, цільових прогулянок та дитячого туризму. Особлива увага надавалась створенню безпечного предметно-ігрового середовища на ігрових майданчиках. З цією метою спільно з батьками  проведено поточний ремонт ігрового обладнання на всіх майданчиках та міні-стадіоні.  

     Розвитку творчих здібностей дітей сприяли різні нетрадиційні види зображувальної діяльності: малювання паличками на піску, крейдою на камінцях, виготовлення іграшок у техніці орігамі, вітряків, корабликвз покидкового матеріалу.

 

 

Адміністративно – господарська робота

Для забезпечення умов організації навчально-виховного процесу у ЗДО  створені належні умови. Усі приміщення знаходяться в задовільному стані і відповідають санітарним правилам та нормам.  Ведеться журнал  з огляду будівлі з записами відповідно до спостережень. Кожна вікова група має ізольований ігровий майданчик із зеленими насадженнями  та спортивно-ігровим обладнанням. На території дошкільного закладу обладнано спортивний майданчик, ділянку для городу, лісову зону, оновлено обладнання на усіх ігрових майданчиках.

         Систематично проводиться прибирання вікових груп та адміністративних приміщень із застосуванням дезінфікуючих засобів. Меблі відповідають зросту та віку дітей, що забезпечує правильне положення тіла і виключає надмірне напруження  під час занять. В умивальних кімнатах обладнання відповідає санітарним вимогам.

       Адміністрація закладу постійно працює над матеріально-технічним забезпеченням навчально-виховного процесу, розроблено заходи щодо зміцнення матеріальної бази. Протягом 2018-2019 навчального  року замінено вхідні двері, зроблено капітальний ремонт санвузла середньої групи, стін та стелі у другій молодшій груп,  поточний ремонт  усіх вікових груп, спалень,  коридорів, кабінетів, фасаду, придбано стільці для дітей середньої групи № 6.

         В дошкільному закладі проводиться планова робота щодо забезпечення умов з охорони праці та техніки-безпеки. Систематично проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності з працівниками, батьками та педагогами.  Дошкільний навчальний заклад забезпечений  засобами пожежогасіння відповідно до норм, проведено повірку вогнегасників. Наявні плани евакуації на кожному з поверхів. Розроблені інструкції з охорони праці для всіх категорій працівників закладу.

Опалювальна система знаходиться в належному стані. Ведеться журнал з обліку подачі теплової енергії, де щоденно фіксуються дані про спожиту теплову енергію, в осінньо-весняний період фіксується внутрішня та зовнішня температура приміщень. В усіх приміщеннях використовуються енергозберігаючі лампи. Основні гігієнічні вимоги до штучного освітлення (достатність, рівномірність розподілу, відсутність блиску) виконуються. Розроблено заходи щодо економного використання енергоносіїв, систематично ведеться журнал обліку використання енергії.

Робота старшої медсестри спрямована на системне проведення санітарно-просвітницької роботи серед батьків та педагогів, щоденний контроль за харчуванням дітей, забезпечення лікувально-профілактичних заходів та заходів оздоровчої роботи, дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях.       

На підставі отриманих результатів за 2018–2019н.р. можна стверджувати, що колектив працював над виконанням річного плану роботи, творчо, якісно на належному професійному рівні.

 

 

 

Організація роботи щодо зміцнення здоров'я дітей та їх медичного супроводу

  Безумовно, щаслива дитина - це здорова дитина. Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров'я дітей, їх фізичному розвитку. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Проводилися загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

  Залучалися батьки до активної участі в оздоровчий роботі та у формуванні валеологічної компетентності їх дітей. Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом сестри медичної старшої впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання.

Організація раціонального харчування

  У закладі дошкільної освіти на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. Загальне керівництво організацією харчування здійснює завідувач ЗДО. Як керівник контролюю діяльність завгоспа, медичної сестри, кухарів. Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 р. № 298/227.

  Всі продукти харчування, що надходять до ЗДО відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, товарно-транспортними накладними з зазначенням якості товару.

 Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною старшою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Сестрою медичною старшою Сухомлиновою Т.І. та завгоспом Мудрик Н.В. постійно контролюється прийом продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Регулярно проводилось зняття проб їжі, виставляються добові проби. Сестра медична старша контролює санітарний стан харчоблоку, дотримання особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров'я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів, ведеться необхідна документація.

Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню.

  Режим харчування у кожній віковій групі дошкільного закладу дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримується питний режим.

  Вартість харчування становить 27 грн. в день садові групи (оплата батьків  80% - 21,60 грн.)  та 22,92 грн. - група раннього віку (оплата батьків  80%  - 18,34 грн.) на одну дитину. Згідно наказу міського відділу освіти «Про зміну форми організації харчування дітей в ДНЗ»з 01.04.2018 року буде проводити КП «Школяр» (директор Чекіль В.С.) Робота з організації харчування дошкільників в ЗДО ведеться на належному рівні.

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ

  Дошкільний заклад має медичний кабінет, обладнання в якому відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує сестра медична старша Сухомлинова Т.І.

  Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

У ЗДО планомірно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей. На кожну дитину групи складається «Листок здоров’я» , який допомагає медичній сестрі і вихователям здійснювати індивідуальний підхід до дітей, що мають відхилення в стані здоров’я.

Згідно з річним планом дошкільного навчального закладу медична сестра проводить серед працівників та батьків санітарно-освітню роботу. Форми й тематика санітарно-освітньої роботи різноманітні. Медична сестра випускає санітарні бюлетені, пам’ятки; проводить бесіди, виступає з доповідями на педрадах, батьківських зборах.

 

 

Матеріально-технічна та навчально-методична база

Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 7  є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Варто відмітити, що осторонь наших проблем, що стосуються матеріальних затрат, не стоїть міська рада та відділ освіти Червоноградської міської ради. Весь колектив садочка разом з батьками ретельно готував внутрішні приміщення для прийому своїх вихованців. У всіх вікових групах було зроблено косметичний ремонт, придбано нові меблі.

   Дошкільний навчальний заклад набрав естетичного вигляду завдячуючи спільним зусиллям батьків, педагогів та відділу освіти, тому наші діти виховуються  у затишку та комфорті.

 

З В І Т

про проведену роботу з підготовки закладу до початку 2019  - 2020 н.р.

 

№ з/п

Заходи

Витрачено

 коштів

Джерело фінансування

1

2

3

4

1

Поточний ремонт груп, коридорів, кабінетів:

- плитка, газоблоки,  клей до плитки та газоблоків, коліна, гофри, перехідники, кутники, труби, хрестики, хомути, шурупи, цемент, наждачний папір, диски до дерева та металу та інше;

-унітази, умивальники, кріплення, сифони та інше;

-бензин, свічка для косарки, леска;

-автомати на харчоблок;

-ремонт плит та сковороди;

-замки;

-крани;

-лаки, фарби, капон;

-дошка паркетна, лаги;

 

 

 

 

14637

 

5560

556

1284

500

106

1012

1518

9380

 

 

 

 

спонсорські внески

 

спонсорські внески

спонсорські внески

спонсорські внески

спонсорські внески

спонсорські внески

спонсорські внески

спонсорські внески

спонсорські внески

2

Придбання обладнання, його реконструкція

-вага;

-папір ксероксний;

 

спортивний інвентар (обручі, палки, м’ячі);

-багор, кошма;

-заправка катріджа;

-світильники;

-тарілки, чашки;

 

-лампочки;

-столи дитячі (10 штук);

-тюль, тканина;

-миючі засоби;

 

-деззасоби;

-медикаменти;

-вогнегасники;

-журнали;

-обробка горищ;

-евакуаційне освітлення «Вихід»;

-пральна машина-автомат;

 

-качелі, столи, лави, пісочниці, корабель;

-перетирка стін в групі № 3;

-демонтаж та встановлення підлоги в спальні групи № 4;

-демонтаж плитки та  встановлення в групі  № 2;

- повірка вогнегасників

- заміри опору ізоляції електромереж;

- повірка теплових лічильників.

 

 

540

486

286,80

515

415

300

1270

1266

1100

193

6800

1000

2058,20

142

1336

1340

2800

530

24700

250

3900

2099

 

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

 

безкоштовно

1500

800

2500

 

 

спонсорські внески

спонсорські внески

міський відділ освіти

спонсорські внески

спонсорські внески

спонсорські внески

спонсорські внески

спонсорські внески

міський відділ освіти

спонсорські внески

спонсорські внески

спонсорські внески

міський відділ освіти

спонсорські внески

міський відділ освіти

міський відділ освіти

міський відділ освіти

міський відділ освіти

міський відділ освіти

міський відділ освіти

міський відділ освіти

спонсорські внески

 

батьки

батьки

батьки

 

батьки

міський відділ освіти

міський відділ освіти

міський відділ освіти

3

Капітальний ремонт систем:

  • водопостачання

4800

3200

міський відділ освіти

спонсорські внески

  • теплопостачання

600

батьки

4

Ремонт огорожі, спортмайданчиків:

-встановлення буму;

-фарбування споруд.

 

безкоштовно

безкоштовно

 

батьки

батьки

5

Допомога шефів

-

-

6

Проблемні питання:

- заміна труб водопостачання в ЗДО;

- капітальний ремонт пральні;

- заміна паркану в ЗДО.

 

-

 

міський відділ освіти

                            Кошти міського відділу освіти    -  47614,2

                            Спонсорські кошти батьків         -   50291,8

             

Забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян».

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів гарячих ліній.

За 2017-2018 навчальний рік кількість усних звернень склала 54 із них: 51 щодо оформлення дітей у дошкільний заклад,  2 - з питань  облаштування ігрового майданчику; 1- з питання пільги з харчування дитини. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

Забезпечення оптимальних умов праці та
соціального захисту працівників ДНЗ

 

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально - економічних, виробничих і трудових відносин.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Директором узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання, нагородження, стягнення, встановлення надбавок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Мікроклімат в колективі можна визнати хорошим. Створені належні умови для здійснення навчально - виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об'єм роботи, з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов'язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

Організація роботи з батьками

 

В закладі дошкільної освіти проводиться планомірна цілеспрямована роботу з батьками. У роботі з батьками вирішуються наступні завдання:

        1.Залучення батьків до участі в житті дитячого садка.

        2.Вивчення та узагальнення кращого досвіду сімейного виховання.

На початку навчального року в кожній віковій групі проходять групові збори, на яких батьків знайомлять із завданнями виховання і навчання дітей.

Пропаганда педагогічних знань ведеться через систему наочної агітації. У групах оформлені куточки для батьків, в яких розміщуються консультації з усіх розділів програми, з питань навчання та виховання дітей. У спеціальних папках є добірка методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами дошкільного закладу.

З питань збереження та зміцнення здоров'я дітей оформлені спеціальні "Медичний куточок", де батьки можуть отримати всю цікаву для них інформацію з питань оздоровлення дітей.

Протягом року директором, сестрою медичною старшою, вихователями проводяться індивідуальні консультації з батьками.

Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця планують роботу з батьками, де вказують теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

Батьки беруть активну участь у створенні належних умов перебування дітей у закладі дошкільної освіти.

Безпека життєдіяльності та охорона праці

 

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у закладі дошкільної освіти здійснюється належна робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці. Робота забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці. За період 2017- 2018 н.р. нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і працівниками на робочому місці не відбувалося. Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно - оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація створила належні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя та здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструкцій з техніки безпеки.

Робота педагогічного колективу та всіх працівників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програм розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля », які спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідає важливе місце в організації роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб, які відповідають за життя і здоров’я вихованців. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки відповідно до наказу ЗДО.

Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочно-дидактичним матеріалом: "Виконуй правила пожежної безпеки", "На вулицях міста", "Основи здоров'я". В групах оформлено куточки вуличного руху, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для закріплення знань дітей, завдяки чому наші діти можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров'я, реалізувати свої здібності.

 

Впровадження інноваційної діяльності

 

            Відповідно до статті 26 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 20, Положення про дошкільний навчальний заклад, плану роботи в ЗДО на 2017-2018 н.р. є впровадження  інноваційної діяльності з використанням медіа-технологій в освітній процес.

           В ЗДО є в наявності нормативно-інструктивна база з інноваційної діяльності.

           Постійно проводиться відповідна методична робота шляхом проведення педагогічних нарад, засідань творчої групи, консультацій, тренінгів, майстер-класів та інших інтерактивних форм, враховуються індивідуальні якості учасників інноваційного процесу, їх професійний рівень, організаторські навички та вміння, що дає змогу забезпечити  системний, послідовний підхід до вирішення проблеми впровадження інноваційних технологій в освітній процес ЗДО.

           Враховуючи особливості педагогічного колективу за рівнем освіти, стажу, квалі- фікації вихователем-методистом ЗДО №7 Михалюк Г.Б. запроваджено систему індиві- дуального супроводу педагогів щодо процесу впровадження інновацій з зазначенням завдань та найбільш ефективних методів. Планування роботи з інноваційної діяльності носить поетапний характер згідно алгоритму інноваційної діяльності, розробленому вихователем-методистом закладу.

Педагоги підвищують свої знання з інноваційних методик шляхом самоосвіти, вивчаючи методичні посібники, публікації в періодичній пресі, одержуючи інформацію через мережу Інтернет. Використання медіа-технологій  в освітньому процесі з дітьми робить навчання яскравим, цікавим і таким, що надовго запам’ятовується (електроні презентації, розвиваючі завдання та ігри,мультфільми тощо).

          Керуючись у своїй роботі принципом особистісно - орієнтованого підходу до виховання дітей, педагоги впроваджували в освітній процес інноваційні технології: ТРВЗ

(за Г. Альтшуллером),  елементи  конструювання за технологією «Логіки світу», застосування масажера Суджок в корекції з дошкільниками, що мають мовні порушення. Під час проведення семінару – практикуму «Впровадження інноваційних технологій у систему роботи ДНЗ» (18.10.2017) вихователь О. М. Василенко познайомила присутніх з  посібниками для формування у дітей логіко – математичної компетентності «Логічні блоки» - розроблені угорським психологом З.Дьенеш та «Кольорові лічильні палички» -  бельгійського математика Х.Кюізенер. Педагог уклала посібник «Логіко-математичний розвиток» для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, який рекомендований для використання вченою радою ЛОІППО. Кормуш Л.І., вчитель-логопед, презентувала досвід роботи з використання у корекційній роботі прийомів ейдетики для дітей, які мають вади мовлення. Музичний керівник, Войтович Г.О., поділилась досвідом роботи з проведення занять за системою Карла Орфа, яка  дає змогу оптимально поєднувати кілька видів діяльності дошкільників: логоритміку, спів, рух та гру на музичних інструментах. Використання інноваційних технологій є дієвим засобом  удосконалення освітнього процесу, що дозволяє зробити навчання дітей більш цікавим та ефективним.