Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 7 Червоноградської міської ради Львівської області
Звіт про надходження та використання коштів

Річний звіт про використання та надходження коштів

2018 рік

 

Показники

КР.КВ

Код

рядка

Затверджен о на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера­

ховано

зали-

Отримано

залишок

Надійшло коштів за звітний

 

Касові за звітний період (рік)

 

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

ІТІОК

 

період (рік)

усього

 

у тому числі

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів- усього

 

X

 

010

 

335341,52

 

1688,25

-

-

-

 

333653,09

 

X

 

X

 

X

 

X

 

3333,58

 

-

За послуги, що надаються бюджетними установами •згідно з їх основною діяльністю

X

 

020

 

327496,00

 

X

 

X

 

X

 

X

 

327495,82

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Від додаткової (господарської) діяльності

X

 

030

_

X

 

X

 

X

 

X

 

_

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Від оренди майна бюджетних установ

 

 

X

 

040

 

1222,07

 

X

 

X

 

X

 

X

 

1222,07

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

 

X

 

050

 

4935,20

 

X

 

X

 

X

 

X

 

4935,20

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X


Фінансування

X

060

1688,25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки - усього

X

070

335341,52

X

X

X

X

X

332007,76

-

-

-

X

X

у тому числі: Поточні видатки

2606

080

335341,52

X

X

X

X

X

332007,76

-

-

-

X

X

Оплата прані і нарахування па заробітну плату

2160

090 #

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплати праці

2 ПО

100

-

X

X

X

X

X

-

-

-

.

X

X

Заробітна плата

2111

110

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

X

.

-

-

-

X

X

Нарахування на оплату праці

2)20

130

-

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

Викорстання товарів і посіуг

2200

140

334486,93

X

X

X

X

X

331153,17

-

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

5955,88

X

X

X

X

X

5279,36

-

-

-

X

X

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

160

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

328531,05

X

X

X

X

X

325873,81

-

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата комунальних посіуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата водопостачання і водо відведення

2272

230

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата енсргосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державша (регіональних) програм

2200

280

-

X

X

X

X

X

-

 

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (реп опальних; проірам

2281

290

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Окремі заходи но реалізації державних (реііопальпих; ироірам, не віднесеш до заходів розвитку

2282

300

-

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

330

-

X

X

X

X

X

-

_

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

X

-

_

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам.організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

X

■-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

_

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

854,59

X

X

X

X

X

854,59

-

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

ЗЛО

450

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

_

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Кшііталіліе будівництво (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X


К'ііта.іьас будівашдіво (ирумо.шпя) шших об'ккив

3122

48»

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

К,і>гіг:лмьшй ремонт

31 Зі‘

49»

 

X

X

X

X

X

 

-

 

-

X

X

К<іиі иільшш ремоиг жиілового фонду (иримішеш.;

3.31

501)

 

X

X

X

X

X

-

 

 

 

X

X

Каї'іічиьшін ремоиг ішгич об'єктів

3132,

510

 

X

X

X

X

X

 

 

-

-

X

X

' > оч.іііругцін тл реставрації

Зі 40

52»

 

X

X

X

X

X

 

-

-

_

X

\

Рекоі.егрукі; а жнілояо*® фог;іу (приміїїіеиі.І

3 41

53»

 

X

X

X

X

X

 

-

-

-

X

X

Рскоіи. і руки а іа ресиївраіия ікших оо'скчій

5.42

54»

 

X

X

X

X

X

-

 

-

 

X

X

Ресі;шрац:а тім'я і ок кулі.і урк. тори ю архіїекіури

3143

550

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

С гворешія державних запасів і резервів

3)5»

560

 

X

X

X

X

X

 

-

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних акт ивів

316»

5’’»

-

X

X

X

X

X

-

 

 

_

X

X

Капітальні трансфер пі

320»

58» 1

X

X

X

X

X

 

-

 

 

X

X

Капітальні трансферти тнлттриогстнам (установам, організаціям)

3210

590

X

X

X

X

X

-

 

-

-

X

X

Капітальні трансфер ги органам державного управління інших р ізнів *

І 6»»

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти урядам іноземним дер^й^’л міжнародним оргаяшніяч

 

X

X

X І X ................. .............

X

 

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти населенню /УгР .\ \ --------  ГГ&?----------------------------

ахлиГ ( "'т _____________

 

X

X І X

X

 

 

 

- ____

X

X

 

Гомонко І.І.   підпис

 

Грушевська М.І.   підпис